Elements of Linear Algebra and 3D Geometry

Linear Algebra topics discussed concern compex numbers and matrices and their applications to solving systems of linear equations. In geometry we study vectors, lines and planes in 3-dimensional space.

Elementy Algebry Liniowej i Geometrii 3D

Omawiane zagadnienia to liczby zespolone oraz rachunek macierzowy i jego zastosowania do rozwiązywania układów równań liniowych. Z działu geometrii studiujemy wektory, proste i płaszczyzny w przestrzeni 3-wymiarowej.