Dictionary | Mathematics Centre

Page content

Dictionary

Choose a letter:

                          

... or a category:

               

cancellable fraction, not in lowest terms - ułamek przywiedlny, ułamek skracalny

canonical form - postać kanoniczna

Cartesian coordinate plane - kartezjański układ współrzędnych

circle - koło

circumference - obwód koła

co-domain - przeciwdziedzina

coefficient - współczynnik

collection - zbiór

common difference - różnica między dwoma kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego

common fraction, vulgar fraction - ułamek zwykły

common point - punkt wspólny

common ratio - iloraz dwóch kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego

comparison test - kryterium porównawcze zbieżności szeregu

complete surface - całkowita powierzchnia

complex number - liczba zespolona

compute - obliczyć

concave - wklęsły

concave down, concave - wypukły

concave up, convex - wklęsły

concavity - wypukłość

conditionally convergent - zbieżny warunkowo

cone - stożek

conical surface - powierzchnia stożkowa

conjugatconjugation - sprzężenie

continued fraction - ułamek ciągły, ułamek łańcuchowy

continuity - ciągłość

continuous - ciągły

continuous extension - ciągłe rozszerzenie

converge - być zbieżnym

convergent - zbiegać

convex - wypukły

coordinate system - układ współrzędnych

coordinates - współrzędne

cosine of x - kosinus x

cotangent of x - kotangens x

critical points - punkty podejrzane o istnienie w nich ekstremów

cross-section - przekrój

cube - sześcian

curve - krzywa

cyclometric functions - funkcje cyklometryczne

cylinder - walec

cylindrical coordinates - współrzędne walcowe

icosahedron - dwudziestościan

icositetrahedron - dwudziestoczteroscian

identical equation - tożsamość

identical figures - figury przystające

identity - 1. tożsamość, 2. element neutralny

identity mapping - odwzorowanie identycznościowe

identity operation - przekształcenie tożsamościowe

identitunit matrix - macierz jednostkowa

iff = if and only if - wtedy i tylko wtedy

im = imaginary part - część urojona liczby zespolonej

image - obraz

image of a function - obraz funkcji

image of a point - obraz punktu

image point - punkt będacy obrazem

imaginary - urojony

imaginary axis - oś urojona

imaginary number - liczba urojona

imaginary part - część urojona

imaginary unit - jednostka urojona (liczba i)

implicate - implikować

implication - implikacja

implicit differentiation - różniczkowanie funkcji uwikłanej

implicit function - funkcja uwikłana

implicit function theorem - twierdzenie o funkcji uwikłanej

implicit representation - reprezentacja niejawna

imply - implikować (z ... wynika, że ...)

impossible event - zdarzenie niemożliwe

improper distribution - rozkład niewłaściwy

improper fraction - ułamek niewłaściwy

improper integral - całka niewłaściwa

improper limit - granica niewłaściwa

improper limit - granica niewłaściwa (+\- nieskończoność)

incenter - środek okręgu wpisanego

incircle - okrąg wpisany

inclination - kąt nachylenia

include - zawierać

inclusion - zawieranie zbiorów, inkluzja

inclusion relation - relacja zawierania zbiorów, relacja inkluzji

incomparable - nieporównywalny

incompleteness - niezupełność

inconsistent statistics - statystyki niezgodne

increasing - rosnący

increasing function - funkcja rosnąca

increasing sequence - ciąg rosnący

increasindecreasing - rosnącmalejący

increment - przyrost

indecomposable - nierozkładalny

indefinite integral - całka nieoznaczona

independent - niezależny

independent events - zdarzenia niezależne

independent variable - zmienna niezależna

indeterminate equation - równanie niedookreślone

indeterminate form - wyrażenie nieoznaczone

indeterminate form - wyrażenie nieoznaczone (np. 00, 0/0, itd.)

index of the power - wykładnik potęgi

indicial equation - równaie charakterystyczne

indirect proof - dowód 'nie wprost'

indivisible - niepodzielny

induced - indukowany

induction - indukcja

induction step - krok indukcyjny

inductive - indukcyjny

inductive definition - definicja indukcyjna

inductive proof - dowód indukcyjny

inequality - nierówność

infimum - infimum,kres dolny

infinite - nieskończony

infinite decimal - ułamek dziesiętny nieskończony

infinite integral - całka niewłaściwa po zbiorze nieograniczonym

infinite sequence - ciąg nieskończony

infinite series - szereg nieskońcozny

infinite set - zbiór nieskończony

infinitely small - nieskończenie mały

infinitesimal calculus - rachunek różniczkowy

infinity - nieskończoność

inflection point - punkt przegięcia

inflectioinflexion - przegięcie

inflexion point - punkt przegięcia

initial condition - warunek początkowy

initial-value problem - zagadnienie początkowe

injection - odwzorowanie wzajemnie jednoznaczne, odwzorowanie różnowartościowe, odwzorowanie 1-1, injekcja

inner point - punkt wewnętrzny

inner product - iloczyn skalarny

inradius - promień okręgu wpisanego

inscribed circle of a triangle - okrąg wpisany w trójkąt

inscribed polygon - wielokąt wpisany

inseparable - nierozdzielny

inside - strona wewnętrzna

insoluble - nierozwiązalny

insphere - sfera wpisana

integer - liczba całkowita

integer solution - rozwiązanie całkowite (w liczbach całkowitych)

integrable - całkowalny

integral - całka

integral test - kryterium całkowe zbieżności szeregu

integrand - funkcja podcałkowa

integration by parts - całkowanie przez części

integration by substitution - całkowanie przez podstawienie

interior point (of the domain) - wewnętrzny punkt dziedziny (nie będący końcem przedziału)

interior points - punkty wewnętrzne (zbioru)

intermediate value theorem - twierdzenie Darboux

intersect - przecinać się

intersection - cześć wspólna (zbiorów)

intersection - przecięcie

intersection point - punkt przecięcia

interval - przedział

inverse function - funkcja odwrotna

irrationarational number - liczba niewymiernwymierna

irreducible fraction, in lowest terms, in simplest terms - ułamek nieskracalny

isosceles triangle - trójkąt równoramienny

iterated integral - całka iterowana

absolute value - wartość bezwzględna

algebraic function - funkcja niewymierna

arbitrary - dowolny

arc cosine of x - arkus kosinus x

arc cotangent of x - arkus kotangens x

arc sine of x - arkus sinus x

arc tangent of x - arkus tangens x

bijection - bijekcja, funkcja wzajemnie jednoznaczna

biquadratic function - funkcja dwukwadratowa, ax4 + bx2 +c

canonical form - postać kanoniczna

co-domain - przeciwdziedzina

coefficient - współczynnik

common point - punkt wspólny

cosine of x - kosinus x

cotangent of x - kotangens x

cyclometric functions - funkcje cyklometryczne

divisibility - podzielność

domairange - dziedzinprzeciwdziedzina

equal - równy, równe

equation - równanie

equivalence - równoważność

even - parzysty

eveodd function - funkcja parzystnieparzysta

factorial - silnia

formula - wzór

function - funkcja

function superposition, function composite - złożenie funkcji

hyperbolic cosine - cosh x

hyperbolic function - funkcja hiperboliczna

hyperbolic sine - sinh x

identical equation - tożsamość

identity - 1. tożsamość, 2. element neutralny

identity mapping - odwzorowanie identycznościowe

image - obraz

image of a function - obraz funkcji

image of a point - obraz punktu

image point - punkt będacy obrazem

increasing function - funkcja rosnąca

increasing sequence - ciąg rosnący

increasindecreasing - rosnącmalejący

increment - przyrost

indecomposable - nierozkładalny

indeterminate form - wyrażenie nieoznaczone

index of the power - wykładnik potęgi

indivisible - niepodzielny

inequality - nierówność

infimum - infimum,kres dolny

infinite - nieskończony

infinite decimal - ułamek dziesiętny nieskończony

infinite sequence - ciąg nieskończony

infinite series - szereg nieskońcozny

infinitely small - nieskończenie mały

infinity - nieskończoność

inflectioinflexion - przegięcie

inflexion point - punkt przegięcia

injection - odwzorowanie wzajemnie jednoznaczne, odwzorowanie różnowartościowe, odwzorowanie 1-1, injekcja

integer - liczba całkowita

integer solution - rozwiązanie całkowite (w liczbach całkowitych)

interval - przedział

inverse function - funkcja odwrotna

irrationarational number - liczba niewymiernwymierna

jump discontinuity - nieciągłość typu skokowego

jump function - funkcja skokowa

linear map - odwzorowanie liniowe

mapping - odwzorowanie

monotonic - monotoniczny

odd - nieparzysty

opeclosed interval - przedział otwartdomknięty

parameter - parametr

period of a function - okres funkcji

periodic function - funkcja okresowa

positivnegative - dodatnujemny

power function - funkcja potęgowa

preimage, inverse image - przeciwobraz (funkcji)

preserves vector addition - zachowuje dodawanie wektorów

product - iloczyn

Pythagorean identity - jedynka trygonometryczna

quadratic function - funkcja kwadratowa

range, image - obraz (funkcji)

rational function - funkcja wymierna

relation - relacja

remainder of division - reszta z dzielenia

resulting - powstałe, otrzymane

root - miejsce zerowe, pierwiastek

scalar multiplication - mnożenie przez skalar

short multiplication formula - wzór skróconego mnożenia

sign - znak (np. \| |", ale również w sensie dodatniości: "+/-")

sine of x - sinus x

slope - nachylenie (współczynnik kierunkowy)

solution - rozwiązanie

sum - suma

surjection, 'onto' - surjekcja, funkcja 'na'

system (of equations) - układ (równań)

tangent - styczna, tangens

term - składnik (sumy)

value - wartość

zeros - miejsca zerowe

(line) segment - odcinek

acute angle - kąt ostry

acute triangle - trójkąt ostrokątny

angle - kąt

angle bisector - dwusieczna kąta

area - pole

circle - koło

circumference - obwód koła

concave - wklęsły

cone - stożek

convex - wypukły

cross-section - przekrój

cube - sześcian

curve - krzywa

cylinder - walec

decagon - dziesięciokąt

diameter - średnica

equilateraequiangular triangle - kąt równoboczny

heptagon - siedmiokąt

hexagon - sześciokąt

hypotenuse - przeciwprostokątna

icosahedron - dwudziestościan

icositetrahedron - dwudziestoczteroscian

identical figures - figury przystające

incenter - środek okręgu wpisanego

incircle - okrąg wpisany

inclination - kąt nachylenia

inner point - punkt wewnętrzny

inner product - iloczyn skalarny

inradius - promień okręgu wpisanego

inscribed circle of a triangle - okrąg wpisany w trójkąt

inscribed polygon - wielokąt wpisany

inside - strona wewnętrzna

insphere - sfera wpisana

intersection - przecięcie

isosceles triangle - trójkąt równoramienny

leg, cathetus (pl. catheti) - przyprostokątna

line - prosta

nonagon - dziewięciokąt

obtuse angle - kąt wypukły

obtuse triangle - trójkąt rozwartokątny

octagon - ośmiokąt

parallel - równoległy

parallelepiped - równoległościan

parallelogram - równoległobok

pentagon - pięciokąt

perimeter - obwód

perpendicular - prostopadły

point - punkt

polygon - wielobok

prism - graniastosłup

pyramid - ostrosłup

quadrilateral - czworokąt

radius - promień

ray, vector - wektor

rectangle - prostokąt

reflection - odbicie

rhombus - romb

right angle - kąt prosty

right triangle - trójkąt prostokątny

rotation - obrót

space figure, solid - bryła

sphere - kula

square - kwadrat

surface - powierzchnia

surface area - pole powierzchni

tetrahedron - czworościan

trapezoid - trapez

triangle - trójkąt

volume - objętość

absolute convergence - zbieżność bezwzględna

alternating series - szereg naprzemienny

arithmetic sequence - ciąg arytmetyczny

bounded - ograniczony

bounded from above - ograniczony z góry

bounded from below - ograniczony z dołu

collection - zbiór

common difference - różnica między dwoma kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego

common ratio - iloraz dwóch kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego

comparison test - kryterium porównawcze zbieżności szeregu

conditionally convergent - zbieżny warunkowo

converge - być zbieżnym

convergent - zbiegać

decreasing - malejący

diverge - być rozbieżnym

divergent - rozbieżny

factorial of n - silnia z n

finite sequence - ciąg skończony

geometric sequence - ciąg geometryczny

geometric series - szereg geometryczny

harmonic series - szereg harmoniczny

improper limit - granica niewłaściwa (+\- nieskończoność)

increasing - rosnący

infinite sequence - ciąg nieskończony

integral test - kryterium całkowe zbieżności szeregu

limit - granica

monotonicity - monotoniczność

n choose k, the binomial coefficient, the Newton symbol - n po k

non-decreasing - nie malejący

non-increasing - nie rosnący

nonmonotonic - niemonotoniczny

nonnegative series - szereg o wyrazach nieujemnych

p-series - szereg harmoniczny rzędu p

pattern - wzorzec

proper limit - granica właściwa (nie +/- nieskończoność)

ratio test - kryterium d’Alemberta

root test - kryterium Cauchy’ego

sandwich theorem - twierdzenie o trzech ciągach

sequence of partial sums - ciąg sum częściowych

sequence, progression - ciąg

term - składnik (sumy lub ciągu)

test for divergence - warunek konieczny zbieżności szeregu

unbounded - nieograniczony

(total) differential - różniczka

boundary points - punkty brzegowe (zbioru)

bounded region - obszar ograniczony

conical surface - powierzchnia stożkowa

cylindrical coordinates - współrzędne walcowe

density - gęstość

double integral - całka podwójna

ellipsoid - elipsoida trójosiowa

elliptic cone - stożek eliptyczny

elliptic paraboloid - paraboloida eliptyczna

elliptical cylinder - walec eliptyczny

fixed - ustalony

function of several variables - funkcja kilku zmiennych

hemisphere - półkula

horizontally simple region - obszar normalny względem osi OY

hyperbolic cylinder - walec hiperboliczny

hyperbolic paraboloid - paraboloida hiperboliczna

hyperboloid of one sheet - hiperboloida jednopowłokowa

hyperboloid of two sheets - hiperbolida dwupowłokowa

interior points - punkty wewnętrzne (zbioru)

iterated integral - całka iterowana

Jacobian - Jakobian

mass - masa

mixed derivative theorem - twierdzenie Schwarza

mixed partial derivative - mieszana pochodna cząstkowa

parabolic cylinder - walec paraboliczny

paraboloid (of revolution) - paraboloida (obrotowa)

partial derivative - pochodna cząstkowa

polar coordinates - współrzędne biegunowe

region - obszar

saddle - siodło

saddle point - punkt siodłowy

second partial derivative - pochodna cząstkowa drugiego stopnia

semicircle - półkoło

simple region - obszar normalny

single integral - całka pojedyncza

spherical coordinates - współrzędne sferyczne

tangent line - prosta styczna

tangent plane - płaszczyzna styczna

triple integral - całka potrójna

vertically simple region - obszar normalny względem osi OX