Centrum Matematyki jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną do wykonywania zadań dydaktycznych służących rozwijaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności z zakresu matematyki przez studentów Politechniki Gdańskiej oraz promowaniu i upowszechnianiu innowacyjnych metod nauczania, w szczególności matematyki, w tym wykorzystujących metody i techniki kształcenia na odległość.

Uczelniane systemy zapewnienia jakości kształcenia prezentują ramy uwarunkowań i działań związanych z jakością kształcenia, natomiast komisje zapewnienia jakości kształcenia w wydziałach i w centrach opracowują zasady realizacji tych działań uwzględniające specyfikę pracy danej jednostki oraz prowadzą monitoring realizacji uczelnianych procedur. 

Zapewnianie jakości kształcenia jest procesem ciągłym, któremu służy ocena pracy własnej pracowników, współpraca pomiędzy pracownikami centrum (np. w ramach funkcjonowania zespołów zadaniowych) oraz ze środowiskiem zewnętrznych (np. szkołami, uniwersytetami, przedsiębiorstwami), promowanie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań oraz wsłuchiwanie się w głos studentów.

Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej