Okręgowa Komisja Wyborcza nr 9

Jednostki ogólnouczelniane: CM, CJO, CSA, CNE, B

Komunikaty OKW 9:

informacja po II (ostatniej) turze wyborów na członka Senatu PG

 

INFORMACJA PO II TURZE WYBORÓW NA CZŁONKA SENATU PG
Z GRUPY B Z OKRĘGU WYBORCZEGO nr 9

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 9 informuje, że podczas II tury wyborów w dniu 10.04.2024 r. frekwencja wyniosła 121 osób z 187 uprawnionych do głosowania.

Oddano 121 głosów, w tym, 120 głosów ważnych, 1 głos nieważny.
Bezwzględną większość głosów i tym samym mandat członka Senatu PG uzyskała
Jolanta Wielgus (CJO)

Komunikat nr 14 [PDF]

informacja po I turze wyborów na członka Senatu PG

 

INFORMACJA PO I TURZE WYBORÓW NA CZŁONKA SENATU PG
Z GRUPY B Z OKRĘGU WYBORCZEGO nr 9

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 9 informuje, że podczas I tury wyborów w dniu 09.04.2024 r. frekwencja wyniosła 131 osób z 187 uprawnionych do głosowania.

Oddano 131 głosów, w tym, 130 głosów ważnych, 1 głos nieważny.
Żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów.

Do drugiej tury wyborów przechodzą:

 1. Anna Dąbrowska (B)
 2. Jolanta Wielgus (CJO)

II tura wyborów na członka Senatu PG z Grupy B z OW 9 odbędzie się
10 kwietnia 2024 r. w godz. 7:30 – 10:30

z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.

Każdy pracownik z OW 9 otrzyma mailowo (na swój adres politechniczny) indywidualny link do głosowania.

Ponieważ do OW 9 został przydzielony 1 mandat, głosowanie polega na wybraniu nazwiska jednego kandydata i zatwierdzeniu swojego wyboru u dołu formularza.

Komunikat nr 13 [PDF]

lista kandydatów na członków Senatu PG z OW 9

 

LISTA KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW SENATU PG Z GRUPY B
Z OKRĘGU WYBORCZEGO nr 9

Informujemy, że zgody na kandydowanie na członka Senatu PG z grupy B z Okręgu Wyborczego nr 9 dostarczyli:

 1. Anna Dąbrowska (B)
 2. Krzysztof Kaszuba (CSA)
 3. Jolanta Wielgus (CJO)

Oświadczenie lustracyjne złożyli Krzysztof Kaszuba (CSA), Jolanta Wielgus (CJO). Jednego kandydata obowiązek lustracyjny nie dotyczy.

Tym samym wszystkie wyżej wymienione osoby, zostały wpisane na ostateczną listę do głosowania na członków Senatu PG z grupy B w Okręgu Wyborczym nr 9.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym OW 9 termin I tury wyborów odbędzie się
9 kwietnia 2024 r. w godz. 07:30 – 12:00
z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.

Każdy pracownik z OW 9 otrzyma mailowo (na swój adres politechniczny) indywidualny link do głosowania.

Ponieważ do OW 9 został przydzielony 1 mandat, zgłoszenie polega na wybraniu nazwiska jednego kandydata i zatwierdzeniu swojego wyboru u dołu formularza.

Komunikat nr 12 [PDF]

informacja nt. zgłoszonych kandydatów na członków Senatu PG z OW 9

 

INFORMACJA NA TEMAT ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW SENATU PG
Z GRUPY B
Z OKRĘGU WYBORCZEGO nr 9

Informujemy, że dnia 05.04.2024 r. jako kandydaci na członków Senatu PG zostali zgłoszeni następujący pracownicy z grupy B z Okręgu Wyborczego nr 9

 1. Baturo Napierała Maria (B)
 2. Bladziak Michał (B)
 3. Dąbrowska Anna (B)
 4. Dymkowska Jolanta (CM)
 5. Gackowska-Janeczko Małgorzata (CJO)
 6. Gietka Natalia (CNE)
 7. Kamińska Urszula (CJO)
 8. Kaszuba Krzysztof (CSA)
 9. Knitter Grażyna (CNE)
 10. Musielak Magdalena (CM)
 11. Suchecka Małgorzata (CM)
 12. Wielgus Jolanta (CJO)
 13. Wołowik Mirosław (CNE)

Zgodnie z harmonogramem wyborów członków Senatu PG z grupy B w OW 9 termin dostarczania zgód na kandydowanie upływa 8 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00.

Zgody należy dostarczyć do Biura Centrum Matematyki, w budynku Nanotechnologii B/Centrum Matematyki, p.108. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie można pobrać w Biurze Centrum Matematyki, w pokoju 108 lub ze strony internetowej OKW nr 9 z zakładki Dokumenty,
Oświadczenia lustracyjne znajdują się na stronie https://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oswiadczenia

Komunikat nr 11 [PDF]

dot. zgłaszania kandydatów na przedstawiciela do Senatu PG z grupy B w OW 9

 

Zgłaszanie kandydatów na członka Senatu PG w OW 9 odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.

Zgłaszanie kandydatów odbędzie się 5 kwietnia 2024 r. od 9:00 do 12:00.
Każdy pracownik z OW 9 otrzyma mailowo (na swój adres politechniczny) indywidualny link do głosowania, w którym zostanie udostępniona lista pracowników posiadających bierne prawo wyborcze z podziałem na jednostki.

Ponieważ do OW 9 został przydzielony 1 mandat, zgłoszenie polega na wybraniu nazwiska jednego kandydata i zatwierdzeniu wyboru u dołu formularza.

Lista zgłoszonych kandydatów będzie opublikowana 5 kwietnia 2024 r. do godziny 14:00

Kandydat na członka do Senatu PG musi spełniać łącznie wszystkie niżej wymienione warunki.
Kandydatka / kandydat:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie był/a karany/a karą dyscyplinarną;
 5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracował/a w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 342 ze zmianami) nie pełnił/a w nich służby ani nie współpracował/a z tymi organami.
 6. nie kończy 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Komunikat nr 10 [PDF]

harmonogram wyborów członka Senatu PG z grupy B w OW 9

 

HARMONOGRAM WYBORÓW CZŁONKA SENATU PG z GRUPY B
(POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY
ORAZ PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI)
w OW nr 9

Zgłaszanie kandydatów oraz głosowania na członka Senatu PG w OW 9 odbędą się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.

5 kwietnia 2024 r.: 09.00 – 12.00 Zgłaszanie kandydatów na członków Senatu PG (elektronicznie)

8 kwietnia 2024 r.: 08.00 – 12.00 Dostarczenie zgody na kandydowanie (Biuro CM, p.108 CNB)

9 kwietnia 2024 r.: 07.30 – 12.00 I TURA WYBORÓW (elektronicznie)

10 kwietnia 2024 r.: 07.30 – 10.30 II TURA WYBORÓW * (elektronicznie)

10 kwietnia 2024 r.: 12.00 – 15.00 III TURA WYBORÓW ** (elektronicznie)

11 kwietnia 2024 r.: 11.30 – 14.00 IV TURA WYBORÓW *** (elektronicznie)

12 kwietnia 2024 r.: Przekazanie wyników wyborów do UKW

* II TURA WYBORÓW odbędzie się tylko w przypadku, gdy I TURA WYBORÓW nie wyłoni członka Senatu PG z grupy B w OW 9
** III TURA WYBORÓW odbędzie się tylko w przypadku, gdy II TURA WYBORÓW nie wyłoni członka Senatu PG z grupy B w OW 9
*** IV TURA WYBORÓW odbędzie się tylko w przypadku, gdy III TURA WYBORÓW nie wyłoni członka Senatu PG z grupy B w OW 9

Biuro CM – budynek nr 18 na mapie kampusu PG

Komunikat nr 9 [PDF]

dot. podziału liczby przedstawicieli wybieranych do Senatu PG - zmiana

 

Uczelniana Komisja Wyborcza wydała komunikat informujący o dokonaniu podziału liczby przedstawicieli wybieranych do Senatu PG na kadencję 2024–2028 w poszczególnych okręgach wyborczych.

Zmiana w stosunku do wcześniejszego komunikatu w tej sprawie dotyczy przedstawicieli z grupy A w OW 9, którzy zostali dopisani do list w OW 2, OW 3 i OW 6.

Liczba mandatów w OW 9 z Grupy B nie zmieniła się i nadal wynosi 1 mandat.

Pełna treść Komunikatu UKW nr 10a/2024 [ PDF ]

dot. podziału liczby przedstawicieli wybieranych do Senatu PG - zmieniony

 

Uczelniana Komisja Wyborcza wydała komunikat informujący o dokonaniu podziału liczby przedstawicieli wybieranych do Senatu PG na kadencję 2024–2028 w poszczególnych okręgach wyborczych.

W Okręgu Wyborczym nr 9 został przydzielony 1 mandat w Grupie B

Pełna treść Komunikatu UKW nr 10/2024 [ PDF ]

dot. zgłaszania kandydatów na rektora Politechniki Gdańskiej

 

Uczelniana Komisja Wyborcza wydała komunikat informujący, że 6 lutego 2024 r. (wtorek) w godzinach 10:00 - 12:30 w Sali Senatu PG wyborcy mogą zgłaszać kandydatów na rektora Politechniki Gdańskiej wg zasad określonych w Statucie PG oraz Instrukcji Wyborczej PG, a mianowicie:

 1. Rektorem może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–7 Ustawy, a ponadto posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego (§ 25 ust. 1 Statutu PG).

 2. Kandydatem na rektora nie może być członek aktualnie działającej rady uczelni (§ 25. ust. 2 Statutu PG).

 3. Ta sama osoba może być rektorem nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. W przypadku wygaśnięcia mandatu rektora i uzupełniającego wyboru rektora na okres do końca kadencji tego okresu nie wlicza się do liczby kadencji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym (§ 25 ust.4 Statutu PG).

 4. Czynne prawo wyborcze, czyli prawo wybierania, zgłaszania kandydatów przysługuje członkom wspólnoty Uczelni, tj. pracownikom Uczelni, doktorantom oraz studentom (pkt 1.1.2 Instrukcji Wyborczej).

 5. Dokumentem do identyfikacji osób posiadających czynne prawo wyborcze jest: dowód osobisty, legitymacja studenta lub doktoranta albo inny dokument tożsamości ze zdjęciem (pkt 3.2.3 Instrukcji Wyborczej).

 6. Zgłoszenie kandydata na rektora następuje w formie pisemnej do Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie określonym w kalendarzu wyborczym. Do dokonania zgłoszenia uprawnieni są: 1) członkowie rady Uczelni; 2) każdy członek wspólnoty Uczelni (pkt 5.2.1 Instrukcji Wyborczej).

 7. Lista kandydatów na rektora jest tworzona w trybie tajnym, tzn. przez wrzucenie przez wyborcę do urny kartki z imieniem i nazwiskiem proponowanego kandydata. Zgłoszenie jest nieważne, gdy wyborca zgłosił więcej niż jednego kandydata (pkt 3.2.4. Instrukcji Wyborczej).

 8. Po otwarciu urny Uczelniana Komisja Wyborcza ogłosi wstępną listę kandydatów i zawiadomi niezwłocznie każdą zgłoszoną osobę (pkt. 5.2.4 Instrukcji Wyborczej).

 9. Zgłoszony kandydat powinien złożyć na ręce przewodniczącego UKW (pok. 212 w Gmachu Głównym PG), w ciągu 2 dni (48 godzin) roboczych po ogłoszeniu przez UKW wstępnej listy kandydatów, pisemne oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w § 25 ust. 1 Statutu i o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w pkt 3.2.5. Instrukcji. Wzory oświadczeń są określone w rozdziale 9 p. 2 oraz 9.7/1 lub 9.7/2 Instrukcji. Brak pisemnej zgody złożonej w tym terminie lub brak któregokolwiek z pozostałych wymienionych oświadczeń uważany jest za rezygnację z kandydowania (pkt. 5.2.5 Instrukcji Wyborczej).

Pełną treść Komunikatu UKW nr 2/2024 można pobrać na stronie https://pg.edu.pl/uczelnia/wybory/ukw/komunikaty

informacja po II (ostatniej) turze wyborów na elektorów do UKE

 

INFORMACJA PO II TURZE WYBORÓW NA ELEKTORÓW
DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTOROW (UKE) Z GRUPY B
Z OKRĘGU WYBORCZEGO nr 9

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 9 informuje, że podczas II tury wyborów w dniu 24.01.2024 r. frekwencja wyniosła 88 osób ze 187 uprawnionych do głosowania.

Oddano 88 głosów, w tym, 88 głosów ważnych głosów, 0 głosów nieważnych. Bezwzględną większość głosów uzyskała Jolanta Wielgus (CJO)

W związku z tym wszystkie mandaty elektorów do UKE z OW 9 zostały obsadzone.
Mandaty uzyskali:

 1. Krzysztof Kaszuba (CSA)
 2. Jolanta Wielgus (CJO)

Komunikat nr 6 [PDF]

informacja po I turze wyborów na elektorów do UKE

 

INFORMACJA PO I TURZE WYBORÓW NA ELEKTORÓW
DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTOROW (UKE) Z GRUPY B
Z OKRĘGU WYBORCZEGO nr 9

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 9 informuje, że podczas I tury wyborów w dniu 24.01.2024 r. frekwencja wyniosła 95 osób ze 187 uprawnionych do głosowania.
Oddano 95 głosów, w tym, 95 głosów ważnych głosów, 0 głosów nieważnych. Jedna osoba uzyskała bezwzględną większość głosów:

 1. Krzysztof Kaszuba (CSA)

Pozostali kandydaci na elektora nie uzyskali wymaganej liczby głosów:

 1. Anna Dąbrowska (B)
 2. Anna Lepacka (B)
 3. Izabela Treder (CM)
 4. Jolanta Wielgus (CJO)

W związku z tym jeden mandat elektora do UKE został obsadzony. Mandat uzyskał Krzysztof Kaszuba (CSA). Zgodnie z instrukcją wyborczą do II tury wyborów przechodzą:

 1. Anna Dąbrowska (B)
 2. Jolanta Wielgus (CJO)

II tura wyborów na elektorów do UKE z OW 9 odbędzie się
24 stycznia 2024 r. w godz. 12:30 – 14:30
w Biurze Centrum Matematyki, pok. 108 w budynku Nanotechnologii B/Centrum Matematyki (budynek nr 18 na mapie kampusu PG).

Komunikat nr 5 [PDF]

lista kandydatów na elektorów z OW 9 do UKE

 

LISTA KANDYDATÓW NA ELEKTORÓW
Z OKRĘGU WYBORCZEGO nr 9
DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW(UKE)Z GRUPY B

Informujemy, że zgody na kandydowanie na elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy B z Okręgu Wyborczego nr 9 dostarczyli:

 1. Anna Dąbrowska (B)
 2. Krzysztof Kaszuba (CSA)
 3. Anna Lepacka (B)
 4. Izabela Treder (CM)
 5. Jolanta Wielgus (CJO)

Oświadczenie lustracyjne złożyli Krzysztof Kaszuba (CSA), Izabela Treder (CM), Jolanta Wielgus (CJO). Pozostałych kandydatów obowiązek lustracyjny nie dotyczy.

Tym samym wszystkie wyżej wymienione osoby, zostały wpisane na ostateczną listę do głosowania na elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy B w Okręgu Wyborczym nr 9.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym OW 9 termin I tury wyborów odbędzie się
24 stycznia 2024 r. w godz. 09:30 – 11:30
w Biurze Centrum Matematyki, pok. 108 w budynku Nanotechnologii B/Centrum Matematyki (budynek nr 18 na mapie kampusu PG).

Komunikat nr 4 [PDF]

informacja nt. zgłoszonych kandydatów na elektorów z OW 9 do UKE

 

INFORMACJA NA TEMAT ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA ELEKTORÓW
Z GRUPY B
Z OKRĘGU WYBORCZEGO nr 9
DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW(UKE)

Informujemy, że dnia 22.01.2024 r. jako kandydaci na elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów zostali zgłoszeni następujący pracownicy z grupy B z Okręgu Wyborczego nr 9 (w kolejności alfabetycznej):

 1. Anna Dąbrowska (B)
 2. Małgorzata Gackowska-Janeczko (CJO)
 3. Barbara Gramacka (CSA)
 4. Urszula Kamińska (CJO)
 5. Krzysztof Kaszuba (CSA)
 6. Dariusz Kortas (B)
 7. Anna Lepacka (B)
 8. Kazimierz Rozwadowski (CSA)
 9. Izabela Treder (CM)
 10. Jolanta Wielgus (CJO)

Zgodnie z harmonogramem wyborów elektorów do UKE z grupy B w OW 9 termin dostarczania zgód na kandydowanie na elektora upływa 23 stycznia 2024 r. o godz. 11:00.

Zgody należy dostarczyć do Biura Centrum Matematyki, w budynku Nanotechnologii B/Centrum Matematyki, p.108. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie można pobrać w Biurze Centrum Matematyki, w pokoju 108 lub ze strony https://cm.pg.edu.pl/wybory-2024/dokumenty,
oświadczenia lustracyjne znajdują się na stronie https://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oswiadczenia

Komunikat nr 3 [PDF]

informacja nt. wyborów elektorów z OW 9 do UKE

 

INFORMACJA NA TEMAT WYBORÓW ELEKTORÓW
Z OKRĘGU WYBORCZEGO nr 9
DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW (UKE)

Szczegółowe informacje na temat Wyborów 2024 na PG

https://pg.edu.pl/uczelnia/wybory  

Szczegółowe informacje na temat Wyborów 2024 w OW 9

https://cm.pg.edu.pl/wybory-2024

W skład OW 9 wchodzą:

 • Centrum Matematyki (CM)
 • Centrum Języków Obcych (CJO)
 • Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej (CSA)
 • Centrum Nowoczesnej Edukacji (CNE)
 • Biblioteka Główna (B)

Obsługa administracyjna wyborów w OW 9

Biuro Centrum Matematyki, budynek Nanotechnologii B/Centrum Matematyki, p.108, tel. 58 348 61 79

Podawanie wyników wyborów na elektorów do UKE w OW 9

Listy kandydatów i wyniki wyborów będą ogłaszane w Grupie B na stronie:

https://cm.pg.edu.pl/wybory-2024

w następujących terminach:

 • 22.01.2024 r. godz. 14:30 – ogłoszenie  listy zgłoszonych kandydatów
 • 23.01.2024 r. godz. 11:30 – ogłoszenie listy zgłoszonych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie do UKE
 • 24.01.2024 r. godz. 11:45 – wyniki wyborów I tury
 • 24.01.2024 r. godz. 14:45 – wyniki wyborów II tury (jeżeli I tura nie wyłoni elektorów)
 • 25.01.2024 r. godz. 11:15 – wyniki wyborów III tury (jeżeli I i II tura nie wyłoni elektorów)
 • 25.01.2024 r. godz. 14:15 – wyniki wyborów IV tury (jeżeli I, II i III tura nie wyłoni elektorów)
 • 29.01.2024 r. – przekazanie wyników wyborów do UKW

Zgłaszanie kandydatur na elektorów do UKE w OW 9

W Okręgu Wyborczym nr 9 zgłaszamy 2 kandydatów na elektorów z grupy B, czyli pozostałych nauczycieli akademickich (oprócz profesorów i profesorów uczelni) oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Zgłaszamy kandydatów spośród pracowników posiadających bierne prawo wyborcze, tzn. zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Politechnice Gdańskiej oraz spełniających ustawowe i statutowe warunki wyboru do organu lub na funkcję. Zgłaszany kandydat na elektora:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie był karany karą dyscyplinarną;
 5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracował w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 342 ze zmianami), nie pełnił w nich służby ani nie współpracował z tymi organami;
 6. nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Zgłaszania kandydatów na elektorów dokonują pracownicy posiadający czynne prawo wyborcze, tzn. członkowie wspólnoty Uczelni.

Lista kandydatów tworzona jest w trybie tajnym, tzn. przez wrzucenie przez wyborcę do urny kartki z nazwiskiem/ nazwiskami proponowanego/proponowanych kandydata/kandydatów. Zgłoszenie będzie nieważne, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów będzie przekraczała 2 osoby.

Warunkiem wpisania kandydata na ostateczną listę do głosowania jest posiadanie przez niego biernego prawa wyborczego oraz złożenie przez niego pisemnych zgód na kandydowanie, oraz oświadczeń o spełnieniu ustawowych i statutowych warunków wyboru na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu w terminie podanym w Komunikacie nr 1 OKW 9, oraz w razie potrzeby[1] złożenie oświadczenia lustracyjnego, które jest dostępne na stronie https://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oswiadczenia.

Głosowanie na elektorów do UKE w OW 9

Wybory na elektorów w Grupie B odbędą się w OW 9 w Biurze Centrum Matematyki, pok. 108 zgodnie z Harmonogramem Wyborów zawartym w Komunikatach Wyborczych zamieszczanych na stronie https://cm.pg.edu.pl/wybory-2024  .

Wybory w Grupie B będą prowadzone w maksymalnie 4 turach głosowania eliminując kolejno kandydatów z najmniejszą liczbą głosów wg. Instrukcji Wyborczej PG.

Wyborca odbierając kartę do głosowania kwituje jej odbiór własnoręcznym podpisem. Dokumentem do identyfikacji wyborców jest dowód osobisty albo inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Wyborca składa do zapieczętowanej urny swój głos na urzędowej karcie w obecności co najmniej dwóch członków Okręgowej Komisji Wyborczej nr 9. Głos oddany na innej karcie niż urzędowa jest nieważny.

Informacja o wyborach na elektorów z grupy A (profesorowie i profesorowie uczelni)

Wyboru elektorów grupy A (profesorowie i profesorowie uczelni) do UKE dokonuje się na zebraniach wyborczych organizowanych przez komisje wyborcze w okręgach wyborczych OW 1÷OW 8. Nauczyciele akademiccy z grupy A pracowników dydaktycznych zatrudnionych w OW 9 i OW 10 składali deklaracje do jednego z OW 1÷OW 8.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu wyborów znajdują się w Instrukcji Wyborczej Politechniki Gdańskiej zamieszczonej na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej: https://pg.edu.pl/uczelnia/wybory/uchwaly-senatu

[1] W przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. na stanowisko członka rady uczelni, przedstawiciela do senatu, do rady dyscypliny naukowej/rady dziedziny naukowej, Uczelnianego Kolegium Elektorów także złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku określonego w art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w związku z art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 2, art. 29 ust. 4, art. 32 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. iż w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracował w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i złożył odpowiednie oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w ww. ustawie o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 430), tworzona jest alfabetyczna lista kandydatów.

Komunikat nr 2 [PDF]

Załącznik 1 do komunikatu nr 2 [PDF]

harmonogram wyborów elektorów do UKE z grupy B w OW 9

 

HAMRONOGRAM WYBORÓW ELEKTORÓW do UKE Z GRUPY B
(POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY
ORAZ PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI)
w OW nr 9

22 stycznia 2024 r. 12:00 – 14:00 Zgłaszanie kandydatów na elektorów – biuro CM, p.108

23 stycznia 2024 r.  9:00 – 11:00 Dostarczenie zgody – biuro CM, p.108

24 stycznia 2024 r.  9:30 – 11:30 I TURA WYBORÓW – biuro CM, p.108

24 stycznia 2024 r. 12:30 – 14:30 II TURA WYBORÓW * – biuro CM, p.108

25 stycznia 2024 r.  9:00 – 11:00 III TURA WYBORÓW ** – biuro CM, p.108

25 stycznia 2024 r. 12:00 – 14:00 IV TURA WYBORÓW *** – biuro CM, p.108

29 stycznia 2024 r. Przekazanie wyników wyborów do UKW

* II TURA WYBORÓW odbędzie się tylko w przypadku, gdy I TURA WYBORÓW nie wyłoni odpowiedniej liczby elektorów grupy B do UKE
** III TURA WYBORÓW odbędzie się tylko w przypadku, gdy II TURA WYBORÓW nie wyłoni odpowiedniej liczby elektorów grupy B do UKE
*** IV TURA WYBORÓW odbędzie się tylko w przypadku, gdy III TURA WYBORÓW nie wyłoni odpowiedniej liczby elektorów grupy B do UKE

Biuro CM – budynek nr 18 na mapie kampusu PG

Elektorzy Uczelnianego Kolegium Elektorów w imieniu wyborców, których reprezentują, dokonują wyboru rektora

Komunikat nr 1 [PDF]