Program - 30 godzin

 1. Funkcja i jej wykres. Funkcja różnowartościowa. Podstawowe własności ( monotoniczność, ograniczoność, parzystość, nieparzystość). Złożenie funkcji. Funkcja odwrotna.
   
 2. Funkcje wykładnicze - wykresy, własności. Równania i nierówności wykładnicze.
   
 3. Pojęcie logarytmu. Funkcja logarytmiczna - wykresy, własności. Równania i nierówności logarytmiczne.
   
 4. Pojęcie sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa dla kąta ostrego. Funkcje trygonometryczne – wykresy, własności. Podstawowe wzory trygonometryczne.
   
 5. Równania i nierówności trygonometryczne. Funkcje cyklometryczne – wykresy, własności.
   
 6. Ciągi liczbowe. Pojęcie granicy ciągu. Podstawowe twierdzenia o granicach ciągów. Szereg geometryczny.
   
 7. Granica funkcji w punkcie. Granica niewłaściwa funkcji w punkcie i granica w nieskończoności.
   
 8. Funkcje ciągłe. Przykłady funkcji ciągłych i nieciągłych.
  Rachunek różniczkowy:
  • pochodna funkcji, interpretacja geometryczna, styczna do krzywej,
  • podstawowe wzory, pochodna iloczynu i ilorazu, pochodna funkcji złożonej,
    
 9. Rachunek różniczkowy c.d.:
  • zastosowanie rachunku różniczkowego (monotoniczność i ekstrema funkcji, wklęsłość, wypukłość oraz punkty przegięcia wykresu funkcji),
  • reguła de L'Hospitala,
  • przebieg zmienności wykresu funkcji.
    
 10. Elementy rachunku całkowego:
  • całkowanie bezpośrednie,
  • całkowanie przez części,
  • całkowanie przez podstawienie.